Wydzielenia pożarowe

Klapy i zawory pożarowe

Klapy oddymiające

Przeciwpożarowe klapy odcinające przeznaczone są do zabezpieczenia pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu przewodami powietrza w instalacji wentylacji i klimatyzacji, poprzez automatyczne lub zdalne odcięcie instalacji od strefy objętej pożarem. Montowane są na granicach stref ogniowych oraz w miejscach przejść przewodów wentylacyjnych przez oddzielenia ogniowe.

Klapy i zawory znajdują zastosowanie jako:

  • przeciwpożarowe klapy odcinające wentylacji sanitarnej - jako elementy oddzielenia pożarowego, instalowane w kanałach wentylacji / klimatyzacji sanitarnej ( w czasie normalnej eksploatacji pozostają w pozycji otwartej, zamykane w przypadku powstania pożaru
  • przeciwpożarowe klapy odcinające wentylacji pożarowej - jako elementy instalacji wentylacji mechanicznej oddymiającej oraz w instalacjach zapobiegania zadymieniu (w czasie normalnej eksploatacji pozostają w pozycji zamkniętej, w przypadku powstania pożaru następuje otwarcie klapy w przestrzeni, w której konieczne jest wytworzenie nadciśnienia lub wyciąg dymu i gazów pożarowych)
  • nawiewne - kierujące powietrze do przestrzeni, w których konieczne jest wytworzenie nadciśnienia
  • wyciągowe - sterujące wyciągiem dymu i gazów pożarowych z właściwej strefy dymowej
  • transferowe - zapewniające przepływ powietrza pomiędzy dwoma przyległymi przestrzeniami, np. z przedsionka p.poż. do korytarza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Klapy i zawory p.poż. występują w wykonaniu z wyzwalaczem topikowym lub sterowaniem elektrycznym, za pomocą siłowników 24 V lub 230 V.
Zastosowanie przeciwpożarowych klap odcinających umożliwia zachowanie odporności ogniowej całej przegrody budowlanej w czasie pożaru. Klapy odcinające wentylacji pożarowej (oddymiające) w połączeniu z wentylatorami zapewniają skuteczne oddymianie oraz ochronę dróg ewakuacyjnych podczas pożaru.
Klapy są przebadane w warunkach dynamicznych wg PN EN 1366-2:2001, co oznaca, że przy ich zastosowaniu można przyjąć założenie, że instalacja wentylacji i klimatyzacji, poza strefą objętą pożarem, będzie dalej pełniła swoją funkcję.